Administrar

somcinque@gmail.com

REUNIÓ CONJUNTA FAMÍLIA-ALUMNES-MESTRES

jmiro5 | 31 Gener, 2011 13:42

REUNIO PARES I MARES  1 de febrer de 2011 A LES 20h. CURS DE 5Èb de PRIMÀRIA.
 Horari tutoria: dimarts de 13h a 14h i dimecres de 14h a 15h.
Professores Tutores: Marta Vila i Carme Ripoll.
Professors especialistes:·         Educació Física: Miquel
·         Musica: Patrícia·          Anglès: Victòria·         Religió: Trini·         Suport: Joan Ramon, Angela i IsabelContinguts Àrea Coneixement del Medi:Bloc.- El medi físic:1.- L’atmosfera: Temps i fenòmens atmosfèrics. Instruments meteorològics i mapes del temps. Lectura i interpretació del temps atmosfèric en diferents representacions.2.- L'Univers:Identificació d’algunes característiques del sol i dels planetes. El sistema solar i la Terra com a part d’aquest.
Bloc.- Els materials i les seves propietats:1.- Els canvis en els materials:Canvis físics: fusió, solidificació, evaporació, condensació. Canvis químics: la combustió. 2.- Comportament dels materials al pas de la llum, del so i de l’electricitat. El magnetisme. 3.- Usos dels materials i eines que s’utilitzen. 4.- Reciclatge i reutilització de materials.Bloc.- Energia, màquines i aparells.1.- Força i moviment en les màquines. Els elements transmissors: eix, cable, palanca, politja... 2.- Les fonts d’energia:Formes d’energia: eòlica, solar, hidràulica, química, elèctrica, geotèrmica i nuclear. Els combustibles fòssils: carbó mineral, petroli i gas natural.3.- les transformacions de l’energia.4.- L’energia elèctrica: - La generació d’energia eléctrica. El circuit elèctric.Bloc.- Els canvis en el temps.1.- Unitats de mesura temporal.2- Fonts de reconstrucció i vestigis del passat.- Ús de les convencions de datació i de periodització (a. de C., d. de C., edat), i de les representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 3.- Formes de vida quotidiana, fets i personatges importants:Prehistòria i cultura protohistòrica i megalítica (Balears).Període Clàssic: púnic i romà.

Continguts Matemàtiques:Nombres i operacions.Nombres naturals.El sistema de numeració decimal. Potències. Arrel quadrada. Múltiples i divisors d'un nombre natural. Nombres primers i compostos. Màxim comú divisors i mínim comú múltiple de dos nombres naturals. Percentatge. Càlcul mental d’operacions amb nombres naturals. Automatització dels algoritmes escrits de l’addició, de la subtracció, de la multiplicació i de la divisió. Resolució de problemes. Propietats.De tant en tant, utilització de la Calculadora.

Nombres fraccionaris. Fraccions equivalents. Addició i subtracció. Producte i divisió de fraccions.Resolució de problemes.

Nombres decimals.Numeració. Dècimes, centèsimes i mil·lèsimes. Addició, subtracció, multiplicació i divisió. Resolució de problemes. Magnituds i mesura. Mesura de capacitat, massa, lineal, superficial i volumètrica. Unitats del sistema mètric decimal. Unitats de temps.Perímetre, àrea i volum d’una figura.Resolució de problemes.Figures i relacions geomètriques.Paral·lelisme i perpendicularitat.Poliedre i els seus elements. Esfera, prisma, piràmide cub, cilindre i con.Figures congruents, semblants i equivalents.Angles i triangles. Translacions i girs. Polígons. Quadrilàters i diagonals. Cercle i circumferència. Àrees.Percentatges. Proporció i raó. Escales i percentatges.Estadística i probabilitat. Freqüències absoluta i relativa, moda, mitjana aritmètica i mediana. Diagrames, histogrames, gràfics i taules de freqüències.Resolució de problemes.

         Continguts Llenguatge (Temes de treball integrat de les tres llengües).Llenguatge Oral, llenguatge escrit.Lectura col.lectiva, individual, comprensió i comentari de text adquisició de vocabulari……..Entonació, argumentació, estructuració.Normes d’ortografía.Ús de la puntuació escrita.Correspondència so/grafia.Textos Literaris i la seva estructura.Els matisos en el llenguatge literari. La descripció, de llocs i persones. El Diccionari, com a consultor.El diàleg en el text narratiu. El discurs oral: l’argumentació. La narració: introducció-nus-desenllaç.La poesia.Elements lingüístics i no lingüístics.El Còmic. Les onomatopeies.El resum. La recensió.Paraules segons funcionalitat. Substantius, adjectius, determinants, temps verbals, concordances, pronoms, preposicions, adverbis.Significat de les paraules. Polisèmia, sinonímia, antonímia.L’Oració i els seus constituents. Classes d’oracions. Subjecte i predicat.Recursos gràfics de l’escriptura. Cal·ligrafia, distribució espai, paràgrafs, il·lustració.Estratègies didàctiques: ·         Projectes de Treball (La maqueta del nostre barri, com funciona el nostre cervell?). Fonamentats en la recerca d’informació sobre unes hipòtesis formulades en forma de pregunta. Elaboració del guió de treball. Selecció i redacció de la informació. Posada en comú. Exposició conclusions.·         Centres d’Interès (L’univers i el sistema solar, “Don Quijote de La Mancha”, la poesía de Miguel Hernández)  Considerats com a temes de recerca a partir de les inquietuds dels alumnes. S’hi inclouen la resta de continguts del currículum. Parteixen dels coneixements previs per anar construint els nous aprenentatges.·         Tècniques d’estudi i treball intel·lectual. És a l’àrea de Medi on es treballaran bàsica i intencionalment les estratègies per a l’estudi i la sistematització de les informacions , per la qual cosa l’extracció d’idees principals, els esquemes, les classificacions, seqüenciacions en el temps,... configuraran unes activitats molt procedimentals.·         Grups interactius. Per atendre a la diversitat i accelarar els aprenentatges. Els grups interactius són el resultat d’una organització flexible de l’aula. Són petits grups heterogenis, on es crea un clima basat en al comunicació i la cooperaciónEls grups estàn dirigits per una persona adulta, que participa de l’activitat com un eix conductor però no instructor dels aprenentatges. Els grups van rotan per totes les activitats que estàn relacionades i treballen diferents continguts. ·         Avaluació contínua. S’avalua quasi bé diàriament i cada una de les tasques. Les modalitats per avaluar són diverses: col·lectivament, individual i en petit grup de forma cooperativa entre els mateixos alumnes i/o col·lectivament, individual i en petit grup entre cada un dels alumnes i el/la professor/a.·         Sortides i visites curriculars. Enteses com a estratègies relacionades amb la formació i recerca d’informació dels continguts curriculars . ·         Temes transversals. El tractament de l’educació moral i cívica, l’educació per la pau, la de la igualtat d’oportunitats, dels drets humans, la igualtat de gènere,... està incorporat en cada una de les àrees de continguts., tot i que, específicament ho trebllam a l’educació per a la ciutadania i a tutoria. Enguany, puntualment, treballam amb un projecte de “pensar amb el cinema per a treballar-ho. (Oliver Twist, Billy Elliot,…)·         Globalització de totes les matèries. Si bé la Plàstica, la Música i l’Educació Física disposen d’una programació curricular pròpia, sempre que la pròpia dinàmica de les activitats ho permetin, es tendirà a interrelacionar les aportacions de totes i cada una de les matèries.·         Digitalització a les aules.

La nostra aula està dotada de la pissarra digital i d’un ordinador personal per a cada alumne-a. Estam en procés de canvi en l’organització i la dinámica de l’aprenentatge (blog de l’aula on podre manar penjant les tasques, els deures, fotos,…), moodle, página web). Materials amb suport informàtic( CDS, Power Point ,Webquest…)

Hàbits més importants que treballam-         Parlar en veu baixa-         Escoltar- nos quan parlam-         Torn de paraula-         Treballar en silenci quan ho feim individulament i parlam baixet quan ho feim en grup-         Tenir cura del material d’aula i no tudar-lo. Controlar el seu material-         Neteja i ordre  a l’aula-         Embolcalls del berenar dins l’aula. Dur el berenar dins un plàstic. Tipus de berenars-         Tractament dels residus i reciclatge a l’aula i al centre(neteja pati i recollida de paper per reciclar de les aules)-         Anar el bany el temps de pati, llevat d’emergències-         Autonomia per organitzar el seu treball palanganes, quaderns...-         Encarregats d’aula-         Feines inacabadesDeures.Els deures que portan a casa tenen bàsicament aquestes característiques: acabar tasques incompletes, repassar allò treballat a l’aula, acabar exercicis començats a l’aula i inacabats, repetir exercicis d’avaluacions no superades.De tant en tant portaran tasques de reforç per treballar l’hàbit d’estudi a casa.Recomanam que les vostres filles i fills llegeixin diàriament.Ús de l’agenda.Consideram important l’ús de l’agenda com a eina de comunicació amb les famílies, com a instrument facilitador de l’organització del treball propi i com a canal informatiu de sortides i activitats diverses. Per tant us agrairíem participàssiu en el foment de la seva utilització.   

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS